IZMENE I DOPUNE DELA PLANA DETALjNE REGULACIJE SUVO RUDIŠTE NA KOPAONIKU

Opštinska uprava opštine Raška, Odsek za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine, na osnovu čl.45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 54/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14 i 145/14) i čl.36. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, br.64/15),
OGLAŠAVA

IZLAGANjE NA RANI JAVNI UVID

IZMENE I DOPUNE
DELA PLANA DETALjNE REGULACIJE
SUVO RUDIŠTE NA KOPAONIKU
celina 1 i celina 2
(za kat. parcele br. 2/68, 2/69, 2/70, 2/72, 2/73, 2/74, 2/75, 2/76,
2/77, 2/78, 2/79, 2/81, 2/82 i 9/4 KO Kopaonik)

Rani javni uvid trajaće 15 dana, od 28.08.2018.god. zaključno sa 11.09.2018.god. Materijal za rani javni uvid, biće izložen, svakog radnog dana, od 8.00 do 13.00 časova, u zgradi Opštinske uprave Raška, u svečanoj sali Opštine Raška i Odseku za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine (kancelarija br. 2), kao i na internet strani Opštine Raška (www.raska.org.rs).

Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja vrše uvid u izloženi materijal za rani javni uvid, Odsek za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine, pružiće sve potrebne informacije i stručnu pomoć, u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija. Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja je Branko Kostić, dipl.inž.arh. – šef Odseka za urbanizam.

Obaveštavaju se i pozivaju organi, organizacije i javna preduzeća, koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata, da dostave mišljenja na izloženi materijal za rani javni uvid.

Primedbe i sugestije na izloženi materijal, mogu se dostaviti tokom trajanja ranog javnog uvida u pisanom obliku, Opštinskoj upravi opštine Raška, Odseku za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine, 36350 Raška, ul. Predraga Vilimonovića br. 1, lično na pisarnici ili poštom, zaključno sa 11.09.2018.god.

Po završenom ranom javnom uvidu, Opštinska uprava opštine Raška, Odsek za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine, priprema izveštaj o obavljenom ranom javnom uvidu, koji usvaja Komisija za planove opštine Raška.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *