Opština Raška, USAID Projekat za odgovornu vlast i organizacija Transparentnost Srbija

Opština Raška, USAID Projekat za odgovornu vlast i organizacija Transparentnost Srbija upućuju

JAVNI POZIV

1. udruženjima, da predlože svoje predstavnike za kandidate, odnosno pojedincima da se kandiduju za članstvo u radnoj grupi za izradu Lokalnog antikorupcijskog plana-a.
Radnu grupu će, u skladu sa Modelom lokalnog antikorupcijskog plana koji je izradila Agencija za borbu protiv korupcije u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština Srbije (SKGO), činiti predstavnici lokalne samouprave koji se bave oblastima koje su navedene u Modelu.
Radna grupa će imati i dva člana, predstavnika građana, odnosno organizacija civilnog društva.
Ta dva člana koji se biraju na osnovu ovog javnog poziva treba da ispune sledeće uslove:
– da udruženje ima sedište na području opštine Raška ili da ima realizovane projekte na području opštine Raška u poslednjih tri godine;
– da pojedinci imaju prebivalište ili boravište na području opštine Raška;
– da ima realizovan projekat ili aktivnosti (inicijative, istraživanja, zahtevi, objavljeni tekstovi, analize i slično) iz oblasti borbe protiv korupcije i sa tom temom srodnim oblastima (na primer nadzorom nad javnim finansijama, praćenjem i vrednovanjem rada jedinica lokalne samouprave, dostupnošću informacija od javnog značaja, praćenjem etičkog kodeksa JSL i drugim sličnim temama), ili neke od 16 oblasti iz Modela (usvajanje propisa u organima JLS, upravljanje sukobom interesa na lokalnom nivou, zaštita uzbunjivača, odnos JLS i javnih službi, javnih preduzeća i drugih organizacija koje finansira JLS, javno-privatna partnerstva i koncesije, upravljanje javnom svojinom JLS, upravljanje donacijama koje prima JLS, regulacija administrativnih procedura i unapređenje kontrole procedura za ostvarivanje prava i regulisanje obaveza korisnika usluga JLS, razvoj programa pomoći i solidarnosti za ostvarivanje potreba osoba sa invaliditetom i za zaštitu osetljivih grupa, dodela sredstava iz budžeta JLS, inspekcijski nadzor, prostorno i urbanističko planiranje i izgradnja, formiranje radnih tela na nivou JLS, javne nabavke, jačanje internih mehanizama kontrole, jačanje mehanizama građanskog nadzora i kontrole u procesu planiranja i realizacije budžeta JLS) u protekle tri godine
U slučaju da se prijave više od dva kandidata odabir će izvršiti komisija koju čine dva predstavnika Transparentnosti Srbije i tri predstavnika opštine Raška.
Prednost pri izboru će dobiti kandidati koji se duže i u kontinuitetu bave gore navedenim pitanjima i koji u svom radu pokrivaju veći broj navedenih oblasti.
Prijavljivanje se vrši na adresu Transparentnost Srbija, Palmotićeva 31, 11 000 Beograd i Opština Raška, Ibarska 2, 36 350 Raška, sa naznakom “Javni poziv za učešće u izradi LAP Raška”, ili na elektronske adrese ts@transparentnost.org.rs, i info@raska.org.rs, zaključno sa 11. januarom 2019.
Uz prijavu treba dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova iz poziva (linkovi sa informacijama o sprovedenim projektima i aktivnostima ili kopije odgovarajućih dokumenata).
2. Za uključenje u postupak izrade LAP-a po pojedinim oblastima.
U skladu sa Modelom lokalnog antikorupcijskog plana koji je izradila Agencija za borbu protiv korupcije u saradnji sa SKGO, nacrt LAP-a se izrađuje u participativnom postupku, koji podrazumeva učešće predstavnika organizacija civilnog društva u radnoj grupi, ali i učešće predstavnika svih zainteresovanih strana.
To podrazumeva da će radna grupa na svojim tematskim sednicama razmatrati oblasti iz Modela, a pojedinci, koji su stručni i zainteresovani za te oblasti dobiće priliku da se uključe u rad i iznesu svoje predloge.
Transparentnost Srbija i opština Raška pozivaju vas stoga da se prijavite i iskažete interesovanje za rad u pojedinim oblastima koje su navedene u Modelu (usvajanje propisa u organima JLS, upravljanje sukobom interesa na lokalnom nivou, zaštita uzbunjivača, odnos JLS i javnih službi, javnih preduzeća i drugih organizacija koje finansira JLS, javno-privatna partnerstva i koncesije, upravljanje javnom svojinom JLS, upravljanje donacijama koje prima JLS, regulacija administrativnih procedura i unapređenje kontrole procedura za ostvarivanje prava i regulisanje obaveza korisnika usluga JLS, razvoj programa pomoći i solidarnosti za ostvarivanje potreba osoba sa invaliditetom i za zaštitu osetljivih grupa, dodela sredstava iz budžeta JLS, inspekcijski nadzor, prostorno i urbanističko planiranje i izgradnja, formiranje radnih tela na nivou JLS, javne nabavke, jačanje internih mehanizama kontrole, jačanje mehanizama građanskog nadzora i kontrole u procesu planiranja i realizacije budžeta JLS).
Svi prijavljeni biće pozivani na tematske sednice kako bi izneli svoje predloge u vezi sa usvajanjem nacrta LAP-a. Prijave, sa naznakom za koju oblast iz Modela, odnosno tematsku sednicu, ste zainteresovani mogu se dostaviti Transparentnosti Srbija i opštini Raška putem pošte ili na elektronsku adresu: Transparentnost Srbija Palmotićeva 31, 11 000 Beograd i Opština Raška, Ibarska 2, 36 350 Raška, sa naznakom “Prijava za sednice radne grupe”, ili na elektronske adrese ts@transparentnost.org.rs, i info@raska.org.rs.

Planirano je da se tematske sednice održe u periodu februar – mart 2019. godine.

Za USAID-ov Projekat za odgovornu vlast tehničku podršku pruža organizacija Transparentnost Srbija..

Ostale vesti možete pročitati ovde.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *