PRAVILNIK O KORIŠĆENjU BESPLATNOG KOMBI PREVOZA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM NA TERITORIJI OPŠTINE RAŠKA

Na osnovu člana 46. Zakona o socijalnoj zaštiti (,,Službeni glasnik RS“, broj: 24/2011) i člana 61. stav 1. tačka 11. Statuta opštine Raška („Sl. glasnik opštine Raška“, br. 91/08, 103/10, 130/13, 140/14,144/14 i 155/16), Opštinsko veće opštine Raška, na sednici održanoj 25. jula 2018. godine, donosi

PRAVILNIK
O KORIŠĆENjU BESPLATNOG KOMBI PREVOZA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM NA TERITORIJI OPŠTINE RAŠKA

Opšte odredbe

Član 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se kriterijumi, način i procedura realizacije kombi prevoza osoba sa invaliditetom koji organizuje i finansira Opština Raška (u daljem tekstu: prevoz), uslovi za učešće na konkursu i potrebna dokumentacija, prava i obaveze korisnika i vršioca prevoza, sastav i imenovanje Komisije za prevoz osoba sa invaliditetom, praćenje realizacije i podnošenje izveštaja o realizaciji prevoza osoba sa invaliditetom.
Pod prevozom iz stava 1. ovog člana podrazumeva se javna delatnost od posebnog značaja-organizovani prevoz putnika/osoba sa invaliditetom, a koji će Opština Raška realizovati po utvrđenim linijama i destinacijama, prema utvrđenim prioritetnim potrebama korisnika na području opštine Raška.
Kombi prevoz je besplatna pomoć i podrška koju mogu ostvariti lica koja imaju regulisano prebivalište/boravište na teritoriji opštine Raška, dokaze o statusu osobe sa invaliditetom i koji ispune kriterijume Opštine Raška o korišćenju prevoza navede u tekstu javnog konkursa.
Prevoz se vrši po utvrđenim terminima i linijama, odnosno relacijama po principu: kuća-destinacija-kuća korisnika prevoza ili u jednom pravcu u skaladu sa kapacitetima vozila.

Član 2.
Prevoz korisnika se obavlja po principu od vrata do vrata, pod uslovom da vozilo može da priđe objektu. Pod ovim se podrazumeva prevoz od i do izlaza iz zgrade/kuće u kojoj osoba sa invaliditetom stanuje do ulaza u objekat koji posećuje.
U slučaju kada ne postoji mogućnost prevoza od vrata do vrata, kada nastupe vanredne okolnosti, vršilac prevoza će obavestiti korisnika/staratelja o potrebi i mogućnosti preuzimanja korisnika na izmenjenoj/dogovorenoj lokaciji.

Član 3.
Korisnici prevoza su osobe sa invaliditetom:
– učenici,
– korisnici usluga socijalne zaštite,
– druga lica sa invaliditetom koja imaju potrebu za prevozom, na osnovu mišljenja Interresorne komisije.

Prevoz korisnika

Član 4.
Komisija za prevoz osoba sa invaliditetom jednom godišnje, objavljuje Konkurs za korišćenje besplatnog prevoza osoba sa invaliditetom sa prebivalištem/boravištem na području opštine Raška. Komisija utvrđuje tekst konkursa i prateću dokumentaciju i sprovodi ceo postupak javnog konkursa.
Lice/roditelj ili staratelj koje želi da koristi usluge kombi prevoza prijavljuje svoju potrebu u pisanoj formi Opštinskoj upravi opštine Raška nakon javno raspisanog konkursa.

Prevoz osoba sa invaliditetom

Član 5.
Prevoz osoba sa invaliditetom Opštine Raška realizuje se na teritoriji opštine Raška sa ciljem unapređenja kvaliteta svakodnevnog života i socijalizacije osoba sa invaliditetom koje imaju prebivalište/boravište na području opštine Raška.
Lice koje želi da koristi kombi prevoz prijavljuje svoju potrebu u pisanoj formi Komisiji za prevoz osoba sa invaliditetom tokom celog perioda za koji je Konkurs raspisan.
U prijavi treba naglasiti da li je reč o vožnji u jednom smeru od tačke A do tačke B (npr. kuća – predškolska ustanova) ili povratnoj vožnji A-B-A (npr. kuća – škola – kuća). Povratna vožnja se evidentira kao dve usluge prevoza i kao takva se i razmatra, planira i realizuje.

Uslovi za učešće na Konkursu i potrebna dokumentacija

Član 6.
Lice/roditelj ili staratelj koje želi da koristi kombi prevoz treba da podnese sledeću dokumentaciju i dokaze:
– Popunjen propisani prijavni formular sa precizno navedenim destinacijama, datumima i terminima za koje se podnosi zahtev,
– Dokaz da imaju regulisano prebivalište ili boravište na teritoriji opštine Raška (uverenje o prebivalištu)
– Validnu medicinsku dokumentaciju kao dokaz o invaliditetu
– Potvrdu o školovanju, rešenje o ostvarivanju prava na uslugu socijalne zaštite i/ili mišljenje Interresorne komisije

Kriterijumi

Član 7.
Korisnici prevoza su osobe sa invaliditetom:
– učenici i studenti,
– korisnici usluga socijalne zaštite,
– druga lica sa invaliditetom koja imaju potrebu za prevozom, na osnovu mišljenja Interresorne komisije.
Kriterijumi za utvrđivanje Liste korisnika prevoza su:
– da je aktivnost od značaja za unapređenje kvaliteta svakodnevog života/socijalizaciju osobe sa ivaliditetom
– da je aktivnost važna za podršku porodici osobe sa invaliditetom.
Kriterijumi iz prethodnog stava vrednuju se na taj način što će Komisija dati prednost podnosiocima zahteva koji iskažu potrebe za: redovnim aktivnostima radi odlaska/povratka na aktivnosti: obrazovanja, korišćenja usluga socijalne zaštite.
Listu korisnika prevoza Komisija će utvrđivati tokom cele godine, na osnovu raspoloživih kapaciteta i racionalnog pristupa korišćenja vozila, a u skladu sa potrebama korisnika.
Zbog ograničeni kapaciteta ove usluge, razmatranje i utvrđivanje odobrenih termina za korišćenje prevoza biće realizovano prema raspredu prijavljenih potreba. Ukoliko za isti termin bude više kandidata, a realizacija za sve podnosioce zahteva ne može da se utvrdi u sa zainteresovanim podnosiocima zahteva pomeranjem termina, Komisija će dati prednost onom kandidatu koji je u prethodnom periodu u manjem obimu koristio uslugu prevoza.

Rok za podnošenje dokumenata

Član 8.
Prijave se podnose na Konkurs tokom celog perioda za koji se javni poziv raspisuje ,odnosno od dana raspisivanja konkursa do 31. decembra tekuće godine od 7,00 do 15,00 časova na pisarnici Opštinske uprave Raška .
Nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Postupak

Član 9.
Za prijem i pregled prispelih prijava, u skladu sa utvrđenim kriterijumima, ovlašćena je Komisija za prevoz osoba sa invaliditetom.
Po utvrđivanju rasporeda prevoza, Komisija će kontaktirati podnosioce zahteva i obavesti ih o mogućim terminima organizovanog prevoza. Nakon potvrde podnosioca zahteva o prihvatanju ponuđenih termina prevoza, Komisija utvrđuje Listu korisnika sa podacima o terminima i destinacijama prevoza.
Podnosioci zahteva imaju pravo prigovora na Listu korisnika prevoza. Prigovor se podnosi Opštinskom veću opštine Raška, u roku od 3 dana od prijema Liste. Prigovor će se rešavati u najboljem interesu podnosioca zahtevu/osoba sa invaliditetom primenjujući principe solidarnosti i racionalnog korišćenja vozila.
Izveštaj o realizaciji usluge prevoza Komisija Opštinskom veću opštine Raška na godišnjem nivou.

Član 10.
Lice koje realizuje prevoz dužno je da do 5.u mesecu za svaki prethodni mesec dostavi podatke iz evidencije o realizovanim uslugama i broju korisnika Odeljenju za društvene delatnosti.

Član 11.
Svi podnosioci prijava/zahteva za korišćenje prevoza OU Raška, pre realizacije prevoza, u obavezi su da se upoznaju sa ovim Pravilnikom ,a potpisivanjem saglasnosti sa odredbama Pravilnika, potvrđuju da su upoznati sa njim, kao i da će poštovati sve navedene odredbe u najboljem interesu korisnika i vršioca usluge prevoza.

Radno vreme prevoza
Član 12.

Prevoz se obavlja radnim danom od 7,30 do 15,30 časova.

Prava i obaveze korisnika i vršioca prevoza

Član 13.
Korisnik je u obavezi da se upozna sa svim odrednicama ovog Pravilnika.
Korisnik prevoza je dužan da poštuje raspored i predviđenu satnicu prevoza koji su utvrđeni nakon sprovedene konkursne procedure, na osnovu Liste korisnika prevoza Komisije za prevoz osoba sa invaliditetom.
Korisnik koji otkazuje prevoz dužan je da o tome obavesti prevoznika najkasnije 45 minuta pre predviđenog dolaska kombi vozila.
Vršilac prevoza je dužan da u slučaju kašnjenja dužeg od 15 min. blagovremeno obavesti korisnika prevoza.
Vozač je dužan da sačeka korisnika do 5 minuta od zakazanog termina prevoza.

Član 14.
Lice koje zbog težine invalidnosti ne može da se preveze samo, prevozi se sa pratiocem koga obezbeđuje korisnik prevoza, ukoliko Opština nije u mogućnosti da ga obezbedi. Pratilac pruža korisniku pomoć tokom prevoza kako bi se bezbedno prevezao do odredišta.
Maloletna lica i odrasla lica kojima je neophodan lični pratilac ne mogu koristiti uslugu prevoza ako njihov staratelj ne obezbedi ličnog pratioca.
Mesto pratioca u kombiju je pored korisnika prevoza, ukoliko je to tehnički izvodljivo.

Član 15.
Vozač je dužan da omogući bezbedan ulazak i izlazak iz vozila korisniku prevoza.
Korisnik prevoza je dužan da prilikom ulaska i izlaska iz vozila sledi instrukcije vozača.
Korisnik prevoza je dužan da u toku vožnje bude obezbeđen sigurnosnim pojasom u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima (Sl. gl. RS,br: 41/2009,53/2010,101/2011,32/2013-OdlukaUS i 55/2014,) odnosno da u saobraćaju na putu koristi sigurnosni pojas na način koji je predvideo proizvođač vozila.
U cilju lične i opšte bezbednosti korisnik je dužan da se pridržava pravila koja su u tu svrhu propisana u najboljem interesu korisnika .
Vozač je dužan da prilagodi vožnju specifičnostima uslova prevoza osoba sa invaliditetom.

Član 16.
Korisnik prevoza je dužan da se u vozilu pristojno i kulturno ponaša, da ima korektan odnos prema vozaču i ostalim putnicima.
Ometanje vozača, neodgovarajuće sugestije i komentarisanje njegove vožnje strogo su zabranjeni.
Vozač neće voziti korisnika koji je u alkoholisanom stanju ili pod dejstvom narkotika.
Vozač je dužan da se korektno ophodi prema korisnicima prevoza.
Zabranjeno je pušenje u vozilu, konzumiranje alkohola, prljanje vozila i ostavljanje otpadaka.
O svakoj vrsti nezadovoljstva uslugom prevoza korisnik je u obavezi da prosledi pružaocu usluge u duhu saradnje i dobre namere.
O svakoj vrsti nezadovoljstva i nepoštovanje odredbi ovog Pravilnika od stane korisnika, vozač je u obavezi da prosledi pismenu prijavu Komisija za prevoz osoba sa invaliditetom.

Komisija za prevoz osoba sa invaliditetom

Član 17.
Komisija za prevoz osoba sa invaliditetom (u daljem tekstu Komisija) je radno telo koje sačinjavaju predstavnik Udruženja građana koja se bave problemima osoba sa invaliditetom (OSI), profesionalni predstavnici Odseka za urbanizam, stambeno komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine (1),Odseka za privredu i društvene delatnosti OU Raška(1),i član Veća zadužen za oblast socijalne zaštite (1) i član Interresorne komisije.
Komisiju rešenjem imenuje predsednik Opštine Raška.
Komisija donosi odluke na sednicama ,većinom glasova prisutnih članova.

Član 18.
Komisija obavlja sledeće poslove:
– Komisija utvrđuje tekst konkursa i prateću dokumentaciju i objavljuje Konkurs za korišćenje besplatnog prevoza osoba sa invaliditetom.
– realizuje propisanu proceduru sprovođenja Konkursa,
– prati sve aktivnosti vezane za organizaciju i realizovanje prevoza,
– predlaže mere za poboljšanje kvaliteta prevoza,
– učestvuje u rešavanju tekućih problema u neposrednom kontaktu sa vršiocem prevoza,
– Opštinskom veću opštine Raška podnosi Izveštaj o realizaciji prevoza osoba sa invaliditetom na godišnjem nivou.
Stručne , administrativne i tehničke poslove za potrebe Komisije obavlja Odeljenje za društvene delatnosti.

Prelazne i završne odredbe

Član 19.
Ovaj Pravilnik, po dobijanju saglasnosti od strane Veća, stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Opštinske Uprave Raška i zvaničnoj veb stranici OU Raška.

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE RAŠKA
III Broj: 06-IV-47/2018-6
Dana 25. jula 2018. godine

PREDSEDNIK
OPŠTINE RAŠKA
Ignjat Rakitić

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *