Konkurs za dodelu dotacija udruženjima građana za finansiranje projekata od javnog interesa u opštini Raška za 2018. godinu

U skladu sa članom 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 99/11), članom 3. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik RS”, br. 16/2018) i Odlukom o budžetu opštine Raška za 2018. godinu, Predsednik opštine, raspisuje:

KONKURS
za dodelu dotacija udruženjima građana za finansiranje projekata od javnog interesa u opštini Raška za 2018. godinu

Projekti od javnog interesa za lokalnu zajednicu finansiraju se iz oblasti:
1. Zaštite i promovisanja manjinskih prava
Na konkursu može da učestvuje udruženje:
• koje je registrovano u skladu sa Zakonom o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/09), čije je registrovano sedište na teritoriji opštine Raška ili na teritoriji republike Srbije;
• koje je direktno odgovorno za pripremu i izvođenje projekta;
• zaštite i promovisanje ljudskih i manjinskih prava koje je podnelo godišnji izveštaj za prethodnu budžetsku godinu u skladu sa ugovorom o realizovanju projekta, ukoliko je bilo nosilac projekta prethodne godine, i ako su ostvareni očekivani rezultati realizacije projekta, to jest ono koje je podnelo godišnji finansijski izveštaj Agenciji za privredne registre; izveštaj o radu sa finansijskim pokazateljima za prethodnu godinu. (original završnog računa za 2017. godinu dostaviti komisiji nakon odgovora A.P.R.)
• koje nije u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
• koje u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom nije kažnjeno za prekršaj ili privredni prestup vezan za njegovu delatnost;
• koje nema blokadu računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja.
Ovim konkursom planirana sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja iz budžeta opštine Raška iznose 75.000,00 dinara.
Sredstva se dodeljuju za projekte koji će se realizovati najkasnije do 15. novembra 2018. godine.
Udruženje može konkurisati samo sa jednim predlogom projekta.
Predlagač projekta obavezan je da dostavi sledeću dokumentaciju:
1. Predlog projekta (koji sadrži: popunjeni obrazac za predlog projekta, obrazac za budžet projekta, obrazac za narativni budžet projekta, opciono – dokaz o sufinansiranju od donatorske organizacije i potpisane i overene protokole o saradnji sa svim partnerima na projektu) – popuniti jasno i precizno, kako bi prijava mogla da se proceni na najbolji mogući način,poželjno na računaru;
2. Potpisan i overen izveštaj o radu sa finansijskim pokazateljima za prethodnu godinu.
3. Karton deponovanih potpisa (overena fotokopija);
4. OP obrazac (overena fotokopija);
a u skladu sa Zakona o opštem upravnom postupku opciono
5. Dokaz o registraciji udruženja;
6. Statut udruženja;
7. Bilans stanja i bilans uspeha za prethodnu godinu;

Overena i odštampana prijava obavezne konkursne dokumentacije, elektronska verzija konkursne dokumentacije i prateća dokumentacija dostavlja se u zatvorenoj koverti sa naznakom „ZA KONKURS ZA DODELU DOTACIJA UDRUŽENjIMA GRAĐANA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OPŠTINI RAŠKA ZA 2018. GODINU – NE OTVARATI“ na pošti ili pisarnici jedinice lokalne samouprave na naznačenoj adresi.
Prijava se šalje poštom ili lično predaje na dole naznačenoj adresi:
OPŠTINSKA UPRAVA RAŠKA-USLUŽNI CENTAR, ul. Predraga Vilimonovića br.1, 36350 Raška.
Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice opštine Raška www.raska.gov.rs
Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona 064/8128693 Simović Zoran , ili na e-mail: zoran.simovic@raska.gov.rs
1. Rok za podnošenje prijave i predloga projekta na ovaj konkurs je 15 dana od dana objavljivanje javnog poziva, odnosno do 24. avgusta 2018. godine.
2. Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata, koju utvrđuje konkursna komisija, biće objavljena na zvaničnoj internet stranici opštine Raška ili / i na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Raška u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Na Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata, učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od 3 (tri) dana od dana njenog objavljivanja.
Odluku o prigovoru konkursna komisija donosi u roku od 8 (osam) dana od dana njegovog prijema.
3. Odluka o izboru projekata kojima se iz budžeta opštine Raška dodeljuju sredstva za finansiranje ili sufinansiranje projekata udruženja, Opštinsko veće donosi u roku od 15 dana od dana utvrđivanja Liste vrednovanja i rangiranja.
Odluka o izboru projekata koji se finansiraju iz budžeta opštine Raška se objavljuje na Oglasnoj tabli Opštinske uprave i na zvaničnoj internet prezentaciji opštine.
Prijave pristigle nakon predviđenog roka, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, podnete na neodgovarajućem obrascu ili za namene suprotne ovom konkursu, kao i prijave dostavljene putem faksa ili elektronskom poštom i nepotpisane prijave, neće se razmatrati. Nepotpuni konkursni materijal se neće ocenjivati/bodovati.
Opština Raška kao davalac sredstava zadržava pravo da od učesnika konkursa po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.
Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.
Konkurs se objavljuje na Oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Raška i na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Raška www.raska.gov.rs. Javni poziv će biti objavljen i u najmanje jednom lokalnom mediju.

OPŠTINA RAŠKA
II Broj 231/18
Dana 10. avgust 2018. godine
PREDSEDNIK
OPŠTINE RAŠKA
Ignjat Rakitić

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *