U selu Bresnik kod Kraljeva pred Uskrs nema jaja

U pla­nin­skom selu Bresni­ku kod Kralje­va još nei­den­tifikovana zverka redom upada u kokošinjce i ubi­ja kokoške.

Ni­je ni­ka­kvo ču­do, na­ro­či­to po­sled­njih go­di­na, ka­da je se­lo Bre­snik kod Kra­lje­va sve pra­zni­je, da me­dved se­lja­ni­ma ras­tu­ri ko­šni­ce, vu­ko­vi na­pad­nu ov­ce a po­ne­kad i krup­ni­ju sto­ku, da im di­vlje svi­nje pre­o­ru nji­ve… Ali se ni­kad ni­je do­ga­đa­lo da im ne­ka zver­ka na neo­bi­čan na­čin ubi­ja ko­ko­ške, pa je sve vi­še pra­znih ko­ko­ši­nja­ca. Ret­ko pro­đe noć da se u ne­kom do­ma­ćin­stvu u tim objek­ti­ma ne ot­kri­je pra­vi po­kolj. I bu­de ka­sno kad vla­sni­ci ko­ko­ši­nja­ca utvr­de da je zver ušla kroz sa­svim ma­li otvor i sve ko­ko­ške po­ta­ma­ni­la. Plen ne iz­no­si i ne je­de, već ži­vi­nu ubi­ja uje­dom za gla­vu i, ka­ko me­šta­ni tvr­de, sa­mo is­pi­ja krv.

– Naj­pre je po­če­lo ov­de na po­čet­ku se­la, u mom ko­ko­šinj­cu. Ni­sam ima­la vi­še ne­go dve ko­ko­ške i obe ih je ne­što, na opi­san na­čin uni­šti­lo – ka­že osam­de­se­tr­o­go­di­šnja Mi­lo­mir­ka Du­ga­lić. Ko­ju noć ka­sni­je ta na­past je kre­nu­la da­lje i či­ni­la još ve­ću šte­tu. Pro­va­li­la je u ko­ko­ši­njac Lju­bin­ke i Mi­lin­ka Du­ga­li­ća i na isti na­čin, uje­dom za vrat, uni­šti­la 13 ko­ko­ša­ka, pet pe­tlo­va, tri mi­sir­ke…

– Ne znam, ka­žu da je ku­na. Moj muž je su­tra­dan, na­do­mak ku­će a u bli­zi­ni šu­me, vi­deo ne­što na­lik na ve­ve­ri­cu. Ni­smo to ra­ni­je vi­đa­li ov­de u na­šem se­lu. Uglav­nom, osta­vi nas bez ijed­ne ko­ko­ške i sa­da pred Us­krs ja­ja mo­ra­mo da ku­pu­je­mo u Kra­lje­vu – ža­li nam se Lju­bin­ka.

Na re­du je sle­de­će no­ći bio ko­ko­ši­njac Ra­de i Mi­lan­ka Gra­čan­ca.

– Pr­vu noć moj muž je čuo kre­šta­nje ko­ko­ša­ka pa je iza­šao i otva­ra­njem zi­da­nog ko­ko­šinj­ca spre­čio po­kolj. Šte­to­či­na je ipak us­pe­la da za­ko­lje tri, ali se sle­de­će no­ći to ču­do vra­ti­lo i u ko­ko­ši­njac pro­va­li­lo ta­ko što je jed­nu ci­glu gric­ka­lo, gric­ka­lo i na­či­ni­lo oma­nju ru­pu pa i pre­o­sta­lih se­dam po­kla­lo – ka­že Ra­da Gra­ča­nac.

I ta­ko je išlo re­dom. U su­sed­nom za­se­o­ku stra­da­la je ži­vi­na u ko­ko­šinj­ci­ma Mi­lan­ka Du­ga­li­ća, Ru­že Kar­džo­vić, Ra­do­van­ke Pa­vlo­vić…

Ni­ko šte­tu ni­je pri­ja­vio za­rad tra­že­nja na­kna­de od dr­ža­ve ili pred­u­ze­ća ko­je ga­zdu­je šu­ma­ma i lo­vi­šti­ma na ovom pod­ruč­ju. A oni či­ji objek­ti još ni­su na­pa­da­ni utvr­đu­ju ih ili ži­vi­nu pre­se­lja­va­ju. Uz to, na­ga­đa se po se­lu da li je pre­da­tor ne­ka od ra­znih vr­sta ku­ne, mo­žda tvor, la­si­ca… Ali se svi sla­žu da od na­kna­de ne­ma ni­šta, da je sku­plja da­ra ne­go me­ra, dok bi šte­tu u kom­pli­ko­va­nom po­stup­ku do­ka­za­li i na­pla­ti­li. Ne­ki naj­o­gor­če­ni­ji još do­da­ju da je nji­ma, re­ci­mo, kad ra­de u šu­mi za­ko­nom za­pre­će­na ka­zna od 40.000 di­na­ra ako zga­ze mra­va ili 10.000 za uni­šte­nog polj­skog mi­ša… U toj pri­či još tvr­de: „U su­prot­nom, kad na­ma slič­na za­šti­će­na di­vljač na­ne­se ova­kvu ili još ve­ću šte­tu, za na­kna­du tre­ba ra­di do­ka­za ov­de do­ve­sti ve­te­ri­na­ra, in­spek­to­ra, ve­šta­ka… Zna­mo to pre­ma mu­ci jed­nog kom­ši­je u do­ka­zi­va­nju za­rad na­pla­te šte­te ko­ju mu je me­dved u pče­li­nja­ku na­neo.”

Dok is­ku­sni lo­vac Mi­loš Bo­go­je­vić tvr­di da je, naj­ve­ro­vat­ni­je, ku­na be­li­ca po­či­ni­telj ove šte­te „jer ona i da­le­ko ve­ću di­vljač o nje sa­me, baš uje­dom za vrat, mo­že da obo­ri i ubi­je”, u kra­lje­vač­kom ogran­ku „Sr­bi­ja­šu­ma” sma­tra­ju da je u pi­ta­nju tvor ili la­si­ca. A što se na­dok­na­de ti­če, ka­žu da to ni­je is­klju­če­no, sa­mo pod uslo­vom da je do­ma­ćin ži­vi­nu dr­žao u do­bro za­šti­će­nom objek­tu i neo­p­hod­no je da ve­te­ri­nar, ve­štak, in­spek­tor… iza­đe na li­ce me­sta i pre­gle­dom osta­ta­ka uni­šte­ne ži­vi­ne utvr­di ko­ja je zver to po­či­ni­la. Za­tim, u slu­ča­ju da je di­vljač za­šti­će­na lo­vo­sta­jem šte­tu pla­ća­ju „Sr­bi­ja­šu­me”, a  ako je „okri­vlje­na” di­vljač za­ko­nom traj­no za­šti­će­na – to pla­ća dr­ža­va.

Sve u sve­mu, naj­če­šće ni­ko. Jer, ošte­će­ni uglav­nom od­u­sta­ju od ta­ko slo­že­ne pro­ce­du­re do­ka­zi­va­nja ko­ja im is­pad­ne sku­plja od na­bav­ke, re­ci­mo u ovom slu­ča­ju, no­vog ja­ta ko­ko­ši i ja­ja za Us­krs na grad­skoj pi­ja­ci u Kra­lje­vu…

Izvor: Politika / Miroljub Dugalić

Ostale vesti možete pročitati ovde.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *