Kraljevo: Neće zemlju ni za džabe

Budžetska podrška poljoprivrednicima na području kraljevačke opštine ista je kao i lane, a ponuđenu državnu zemlju niko neće.

Pod­ruč­je gra­da Kra­lje­va, po po­vr­ši­ni naj­ve­će u od­no­su na dru­ge lo­kal­ne za­jed­ni­ce u Sr­bi­ji, ima iz­van­red­ne uslo­ve za raz­voj po­ljo­pri­vre­de. To se is­ti­če u sva­koj bro­šu­ri o gra­du, jer se na­se­lja pro­sti­ru na rav­ni­čar­skom, brd­skom, pla­nin­skom te­re­nu, po­kraj re­ka i po­to­ka, pa je sve to do­bra pret­po­stav­ka za ra­zno­li­ku po­ljo­pri­vred­nu pro­iz­vod­nju.

Upr­kos to­me, na de­se­ti­ne se­la, na­ro­či­to u pla­nin­skom kra­ju je pu­sto i pra­zno, a ze­mlja u par­lo­gu. U pri­log to­me go­vo­re i sta­ti­stič­ki po­da­ci pre­ma ko­ji­ma oko 12.000 po­ljo­pri­vred­nih do­ma­ćin­sta­va ov­de ko­ri­sti tek 38.000 hek­ta­ra od ras­po­lo­ži­vih 78.000 hek­ta­ra ze­mlji­šta po­god­nog za nji­ve, li­va­de, voć­nja­ke, pa­šnja­ke, vi­no­gra­de… Broj­ni vla­sni­ci par­ce­la ko­ji su na­pu­sti­li svo­ja og­nji­šta i ži­ve u gra­du i pri­grad­skim na­se­lji­ma nu­de ze­mlju i to bez na­kna­de sa­mo da se uz­o­re, po­ko­si, za­se­je…

Ali, po­tra­žnja je to­li­ko ma­la da na hi­lja­de hek­ta­ra opet osta­je neo­bra­đe­no iako se na ob­ra­du nu­de bez di­na­ra na­kna­de. Ta­ko je i sa dr­žav­nom ze­mljom ko­je, po­sle de­talj­nog po­pi­sa ura­đe­nog pre dve go­di­ne, ima oko 10.000 hek­ta­ra ili ne­što vi­še od 13.000 par­ce­la. Tu su uglav­nom pa­šnja­ci, li­va­de, ora­ni­ce, utri­ne…

No, na jav­ni po­ziv za za­kup te ze­mlje ni­ko se ne ja­vlja. Isti­na, grad­ska vlast ni­je od­re­di­la pre­ci­znu ce­nu ali, ka­ko ne­zva­nič­no do­zna­je­mo, bi­la bi to sim­bo­lič­na go­di­šnja na­kna­da.

Ali, ni u tom slu­ča­ju ne­ma za­in­te­re­so­va­nih. Uosta­lom, tvr­de po­ljo­pri­vred­ni­ci sa ko­ji­ma smo raz­go­va­ra­li, što bi ne­ko ma­kar i di­nar pla­ćao dr­ža­vi za­kup ka­da od pri­vat­ni­ka, re­ci­mo od nji­ho­vih biv­ših kom­ši­ja, na­pu­šte­nu ze­mlju mo­gu ob­ra­đi­va­ti bez ika­kvih uslo­va, čak i uz za­hval­nost vla­sni­ka. Ta­ko­đe, za ovo pod­ruč­je ni­je pri­ma­mljiv ta­kav za­kup i zbog to­ga što se dr­žav­na ze­mlja nu­di sa­mo na go­di­nu da­na, tj. za jed­nu se­zo­nu, ta­ko da će u par­lo­gu i da­lje bi­ti i broj­ne dr­žav­ne par­ce­le.

Ina­če, i ove go­di­ne grad Kra­lje­vo će za su­fi­nan­si­ra­nje po­ljo­pri­vred­ne pro­iz­vod­nje iz­dvo­ji­ti oko 70 mi­li­o­na di­na­ra, kao i pret­hod­ne go­di­ne. Ni­je to za po­hva­lu, jer se ra­di o tek oko dva pro­cen­ta bu­dže­ta. No­vi­na će, ka­ko smo od Dra­ga­na Čor­bi­ća, pred­sed­ni­ka grad­skog sa­ve­ta za po­ljo­pri­vre­du do­zna­li, bi­ti to što će se pod­no­si­o­ci zah­te­va ove go­di­ne ran­gi­ra­ti po utvr­đe­nim kri­te­ri­ju­mi­ma i bro­ju bo­do­va, a ne kao ra­ni­je da do­bi­ja onaj ko uz is­pu­nje­nje uslo­va tre­ba i što pre da stig­ne do šal­te­ra grad­ske upra­ve jer pa­ra ne­ma za sve za­in­te­re­so­va­ne. Od po­me­nu­te su­me 33 mi­li­o­na di­na­ra opre­de­lje­no je za bes­po­vrat­nu po­dr­šku in­ve­sti­ci­ja­ma u po­ljo­pri­vre­di, a su­de­ći pre­ma ra­ni­jim go­di­na­ma naj­vi­še ih je u obla­sti vo­ćar­stva i sto­čar­stva. Grad Kra­lje­vo po­dr­ža­va ta­ko po­ljo­pri­vred­na ga­zdin­stva sa naj­vi­še 45 od­sto vred­no­sti in­ve­sti­ci­je ili do 250.000 di­na­ra.

Iz­no­som od 20 mi­li­o­na di­na­ra bi­će de­li­mič­no po­dr­ža­no osi­gu­ra­nje sto­ke, obje­ka­ta i ima­nja, a sa 13 mi­li­o­na di­na­ra bi­će re­gre­si­ra­no ose­me­nja­va­nje kra­va, ko­jih na ovom pod­ruč­ju ima oko 12.000. Vla­sni­ci po­ljo­pri­vred­nih ga­zdin­sta­va mo­ći će da po­dig­nu i po­volj­ne ban­kar­ske kre­di­te za ko­je ka­ma­tu re­gre­si­ra grad­ski Fond za po­ljo­pri­vre­du i za to će se po­tro­ši­ti dva mi­li­o­na di­na­ra. Pre­da­ja zah­te­va, ka­ko je to uobi­ča­je­no, po­če­će u apri­lu, a ka­ko smo u raz­go­vo­ru sa Dra­ga­nom Čor­bi­ćem još do­zna­li, po­seb­na ko­mi­si­ja će re­dov­no pra­ti­ti re­a­li­za­ci­ju i na­men­ski utro­šak do­bi­je­nih sub­ven­ci­ja i kre­di­ta.

Ostale vesti možete pročitati ovde.

Piše: Miroljub Dugalić

Izvor: Politika

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *