Kraljevo: Kralj i sve­titelj ume­sto ten­ka

Na trgu Svetog Sa­ve u Kralje­vu, gde je nekada bio tenk kao spo­menik bor­be pro­tiv fašista vlast pla­nira spo­menik Stefanu Pr­voven­čanom, a ima i ide­ja za obe­lež­je sve­titelju Savi.

Da li će na tr­gu Sve­tog Sa­ve u Kra­lje­vu bi­ti po­dig­nut spo­me­nik pr­vom srp­skom kru­ni­sa­nom kra­lju ili nje­go­vom bra­tu Sa­vi, pr­vom ar­hi­e­pi­sko­pu auto­ke­fal­ne Srp­ske pra­vo­slav­ne cr­kve ili obo­ji­ci još se ne mo­že tač­no re­ći. Vlast je za po­di­za­nje spo­me­ni­ka Ste­fa­nu Pr­vo­ven­ča­nom, po­vo­dom osam ve­ko­va od nje­go­vog kru­ni­sa­nja, oba­vlje­nog, pre­ma pra­vo­slav­nom obi­ča­ju, u obli­žnjem ma­na­sti­ru Ži­či. U pro­gra­mu ov­da­šnje di­rek­ci­je za ur­ba­ni­zam pred­vi­đen je i no­vac za iz­ra­du pro­jek­ta tog spo­me­ni­ka, a osta­je da se raz­re­ši ko­li­ko nov­ca je po­treb­no i iz ko­je ka­se za ostva­re­nje ovog pla­na.

Upo­re­do sa tim po­ja­vi­la se i ini­ci­ja­ti­va udru­že­nja gra­đa­na „Slo­ven­sko dru­štvo” da se na ovom tr­gu po­dig­ne spo­me­nik sve­ti­te­lju či­je ime trg i no­si – Sve­tom Sa­vi. Čla­no­vi ovog udru­že­nja sma­tra­ju da ne­ma gra­da ko­ji bi imao vi­še pra­va za po­di­za­nje ova­kvog spo­me­ni­ka, a sa­mim na­zi­vom tr­ga od­re­đe­na je i lo­ka­ci­ja. Oni još do­da­ju da ne­ma lep­šeg na­či­na da se obe­le­ži osam ve­ko­va od pr­ve srp­ske ar­hi­e­pi­sko­pi­je i ob­no­vlje­ne kra­lje­vi­ne. Na ne­dav­noj kon­fe­ren­ci­ji za me­di­je pred­stav­ni­ci po­me­nu­tog udru­že­nja su na­gla­si­li da bi spo­me­nik sve­ti­te­lju bio vi­sok 4,7 me­ta­ra, a što se ti­če nov­ca ne skri­va­ju da bi to bio naj­ve­ći pro­blem. Jer, iz­grad­nja ovog spo­me­ni­ka ko­šta­la bi oko pe­de­se­tak hi­lja­da evra.

Izvor: Politika

Ostale vesti možete pročitati ovde.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *